Lees de garantie voorwaarden - Stairz Traprenovatie
Favicon

Garantiebepalingen Stairz B.V. .

Stairz B.V. biedt 20 jaar fabrieksgarantie aan, op de vaste onderdelen van de trap: treden, stootborden en de aansluittrede (uitlooptrede). Deze garantie treedt in werking vanaf het moment van oplevering van de trap (datum eindfactuur). De originele en gedateerde aankoopfactuur, moet ten alle tijden overgelegd kunnen worden. De garantie kan enkel ingeroepen worden als aan elk van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Raadpleeg altijd eerst Stairz B.V. voor overleg.

Op onderlatten, zijkantbekleding, zijkapjes, kitnaden, leuningen en/of balustrades en verlichting biedt Stairz B.V. . 3 jaar garantie aan.

Stairz Traprenovatie Garantie Voorwaarden

Het kraken van traptreden wordt veroorzaakt door het werken (uitzetten en krimpen n.a.v. luchtvochtigheid en temperatuur) van het materiaal en de bestaande trap waar onze producten op worden bevestigd. Dit natuurlijke proces kunnen wij niet beïnvloeden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat de trap en haar onderdelen niet op enig moment kunnen gaan kraken.

Stairz B.V. garandeert dat het product vrij is van materiaalfouten en productiefouten. Hieronder wordt verstaan: materiaal- en productiefouten waarop door de fabrikant van het geleverde garantie wordt gegeven en door deze worden erkend, zulks met inbegrip van delaminatie of verminderde slijtweerstand van de toplaag. Slijtage van de randen van de panelen, tot een breedte van 5mm zijn van deze garantie uitgesloten. De garantie omvat, ter vrije beoordeling van Stairz B.V.: nakoming middels herstel of vervanging. Ingeval van herstel omvat de garantie: reparatie (arbeidsloon), onderdelen, materiaal en voorrijkosten.

In plaats van nakoming van haar garantieverplichting zoals hiervoor vermeld, is Stairz B.V. gerechtigd om - uitsluitend ter beoordeling van Stairz B.V. - het geleverde terug te nemen en aan de klant de door hem betaalde koopprijs terug te betalen.

De garantie van Stairz B.V. is aflopend, dat wil zeggen dat Stairz B.V. de kosten van herstel/vervanging, dan wel de terugbetaling, na aankoop van: 1 - 5 jaar voor 100% zal vergoeden c.q. voldoen 6 jaar voor 90% zal vergoeden c.q. voldoen 7 jaar voor 80% zal vergoeden c.q. voldoen 8 jaar voor 70% zal vergoeden c.q. voldoen 9 jaar voor 60% zal vergoeden c.q. voldoen 10 – 20 jaar voor 50% zal vergoeden Aan deze garantievoorwaarden kunnen alleen rechten worden ontleend indien het geleverde op deskundige wijze volledig door Stairz B.V. is geïnstalleerd volgens de geldende voorschriften en met inachtneming van de situatie ter plekke. De inloop van zand en/of stof op de vloer moet door de klant worden voorkomen door middel van het plaatsen van een geschikte mat aan de inkomdeur(en). Stagnerend vocht op of rondom de trap of op/rondom de voegen en/of té vochtig onderhoud en/of het gebruik van een niet-geschikt onderhoudsproduct, moet vermeden worden. Voor het onderhoud van de trap en toebehoren gebruikt de klant de producten van Stairz B.V..

Uitgesloten van garantie zijn gebreken aan (onderdelen van) het geleverde als gevolg van: het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften van Stairz B.V. en de fabrikant van het geleverde, waaronder de voorschriften zoals onder artikel 6, 7 en 8 van deze garantievoorwaarden vermeld; sterke verontreiniging en/of verkeerd onderhoud en/of niet uitgevoerd regulier onderhoud aan het geleverde; gebruik dat niet als “normaal” gebruik kan worden gekwalificeerd; reparaties of pogingen daartoe door anderen dan Stairz B.V.; ruwe of oneigenlijke behandeling van het geleverde; gebreken ontstaan door of ten gevolge van een van buiten komende oorzaak, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van blikseminslag, overstroming en/of brand; gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het geleverde vallen, hieronder begrepen het professioneel gebruik van het geleverde.

Van reparatie en/of herstel onder deze garantievoorwaarden zijn verder uitgesloten: normale gebruiksslijtage en beschadigingen van mechanische aard, zoals krassen door bijvoorbeeld vallende voorwerpen. Voor, tijdens en direct na plaatsing moeten de producten grondig door de klant worden gecontroleerd op redelijkerwijs zichtbare gebreken. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt. Mogelijke gebreken die eerst ontstaan zijn na oplevering, dienen binnen 2 maanden na constatering daarvan door de klant, schriftelijk bij Stairz B.V. te worden gemeld. Zulks op straffe van verval van deze garantiebepalingen. Het is aan de klant om bewijs te leveren van de naleving van de door Stairz B.V. en de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. In het geval Stairz B.V. het gebrek aan de hand van de klacht van de klant niet kan vaststellen en nadere inspectie, zo nodig door een door Stairz B.V. aangewezen deskundige, ook geen gebrek aan het licht brengt, zullen voorrijkosten en het arbeidsloon volgens, op dat moment, geldende tarieven in rekening worden gebracht.

In gevallen waarin deze garantievoorwaarden niet voorzien, of waarin de uitkomst naar redelijke maatstaven voor de klant onredelijk is, kan Stairz B.V. (onverplicht) de klant een voorstel op basis van coulance bieden. De garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar van de trap en kan niet worden overgedragen aan een derde. Als eerste eigenaar wordt beschouwd de persoon die als koper vermeld staat op de aankoopfactuur dan wel op het garantiebewijs. De garantie kan pas worden ingeroepen indien een beschadiging per trappaneel of per accessoire-eenheid groter is dan 1 cm2. De opgegeven garantie geldt uitsluitend voor plaatsing in lokalen voor privé gebruik. De door Stairz B.V. geboden garantie strekt nooit verder dan de eventuele garantie die de fabrikant van het geleverde verleent en in het desbetreffende geval daadwerkelijk erkent en vergoedt. De klant is op straffe van verval van garanties verplicht om Stairz B.V., in overleg met Stairz B.V. maar t.a.t. binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht door Stairz B.V., toe te laten tot de locatie waar het gebrek zich bevindt teneinde het geleverde te inspecteren en te taxeren. Deze verplichting geldt onverkort jegens eventuele door Stairz B.V. ingeschakelde deskundigen. Bij erkende klachten en garantie worden uitsluitend nieuwe producten uit het, op het moment van de erkenning van de garantieverplichting actuele leveringsprogramma, geleverd.

Nieuw geleverde producten onder deze garantiebepaling vallen onder dezelfde garantietermijn als de originele producten, met andere woorden: de oorspronkelijke garantietermijn wordt niet Indien binnen de garantietermijn herstelwerkzaamheden of andere werkzaamheden plaatsvinden, wordt de oorspronkelijke, in hierboven genoemde, garantietermijn niet verlengd.

De consument-koper heeft behalve de rechten en vorderingen die hem in dit garantiebewijs worden toegekend, ook de rechten en vorderingen die de wet hem toekent, een en ander voor zover daarvan in deze garantievoorwaarden en de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Stairz B.V. (de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels) niet anders bepaald. De meest recente Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Stairz B.V. (de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels) maken onverbrekelijk deel uit van deze garantievoorwaarden. Op deze garantieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag bevoegd daarvan kennis te nemen. Tevens is de Geschillenregeling in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Stairz B.V. (de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels) van toepassing.